אני מתחייב להודיע על כל שינוי במצבי/מצב ילדי הבריאותי המשפיע על השתתפות בפעילות.

הנני מצהיר בזאת שכל הפרטים שמסרתי נכונים והמצב הגופני והנפשי (של הרץ) נבדק ואושר טרם השתתפות במרוץ בידי רופא מוסמך ולא נמצא כל ממצא חריג המונע השתתפות במרוץ .

ידוע לי כי במידה וקיימת בעיה רפואית כלשהי האוסרת השתתפות במרוץ, חובה עלי להציג אישור רפואי המאשר השתתפות במרוץ טרם יום המרוץ.