תקנון המשתתפים במרוץ גני תקווה ה- 4 בתאריך 12.5.23

בכל מקום בו יש פנייה במין זכר, הכוונה היא לשני המינים כאחד, אלא אם צוין אחרת.

הרשמתך לאירוע מהווה הסכמה לתקנון.

בכדי שכולנו נפיק את המרב מאירוע זה, אנא הקפידו על הכללים הבאים:

הביטול יעשה באמצעות פנייה למייל: leader4u@mygt.org.il

לאחר תאריך זה לא יאושרו ביטולים מכל סיבה שהיא  עבור כל המקצים.

בהרשמה לכל אירוע ספורט הנך מתחייב כי עברת בדיקות רפואיות וכל הפרטים שמסרת נכונים והנך כשיר למרוץ ומצבך הגופני נבדק ע"י רופא מוסמך.

ידוע לי כי לא אוכל להשתתף במרוץ במקרים הבאים:

במידה שאני חווה סימפטומים של שיעול ו/או קשיי נשימה (למעט שיעול הנובע ממצב כרוני של אסטמה או אלרגיה)

היעדר כשירות פיזית / נפשית.

במקרה האמור, לא יינתן החזר בגין דמי הרישום.

מומלץ לכל רץ לבצע הכרת מסלול לפני המרוץ. ההשתתפות במרוץ על כל שלביו, הינה באחריות הבלעדית של המשתתפים.

חיוב האשראי מחויב בהודעת אישור העסקה שתעלה בתום הליך הרישום במייל.

בהרשמתך לאירוע הנך מסכים כי תמונות מהאירוע בהן אתה מופיע יפורסמו בגלריית התמונות של האתר.

הזנת פרטים שקריים הינה בגדר עבירה פלילית שדינה עונש בהתאם לחוק. לפיכך הנך מתחייב להזין פרטים אמיתיים.

במידה ובמקצה מסוים במרוץ מסוים ישנה הגבלת גיל מינימום או מקסימום, יש לוודא שהנך בגיל הראוי לפני הרישום לאותו המקצה.

כל משתתף באירוע שטרם מלאו לו 18 שנים, מחויב בהסכמת הוריו להשתתפות. הרשמתו לאירוע מהווה אישור להסכמת הוריו ואחריותם לכך.

הנני מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים שמסרתי נכונים ומצבי הגופני והנפשי נבדק ואושר בטרם השתתפותי במרוץ בידי רופא מוסמך ולא נמצא כל ממצא חריג.

ידוע לי כי הוועדה המארגנת של האירוע, הגוף המארח, הגוף המארגן, המארגן בפועל ונותני החסויות לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שייגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם האירוע, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהוא.

המשתתף פוטר את מנהלי המרוץ או מי מטעמם ו/או נותני החסויות ו/או הגוף המארח ו/או הגוף המארגן בפועל, באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות אשר קשורות, במישרין או בעקיפין, למרוץ

בכל מקרה בו משתתף יפר את הוראות תקנון המרוץ ו/או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המרוץ באופן כלשהו, המארגנים יהיו רשאים למנוע את השתתפותו במרוץ ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד

מובן לי שבעקבות כוח עליון ייתכן שינוי באירוע (ביטול/ דחייה/ שינוי לו"ז/ שינוי תמהיל האירוע וכו'). על כן אני החתום/ה מטה מוותר/ת על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל. ידוע לי שתנאי זה מהווה יסוד להסכמתם של מארגני המרוץ והממונים עליו

לפי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה, תשע"א 2010) לא ניתן לבטל עסקה לרכישת כרטיסים 7 ימי עסקים או פחות לפני האירוע, וגם לא ניתן לבטל אם עברו שבועיים ממועד הרכישה. כמו כן הנני מאשר/ת שאם אבטל הרשמתי מכל סיבה שהיא (כל סיבה באשר היא!) אשא בדמי ביט

בהרשמתכם אתם מסכימים לפעול על-פי תקנון זה ללא יוצאי דופן.

 

אני הח"מ מאשר/ת בזאת: אני מצהיר בזה שהנני בריא/ה וכשיר/ה למרוץ והתאמנתי כיאות לקראתו ומצבי הגופני נבדק ואושר ע"י רופא מוסמך. אני מצהיר/ה כי לא הייתי חולה לאחרונה, התאמנתי למרוץ כיאות ואני מודע/ת לתנאי מזג האוויר שעלולים לשרור בשעות המרוץ.

אני מתחייב/ת לשתות מים במידה מספקת, ולשמור על כללי הבטיחות וההנחיות למען בריאותי